Novoapoštolská cirkev v Slovenskej republike

Sviatosti

Sviatosti sú základné prejavy Božej milosti. Sú to sväté úkony, ktoré sa vykonávajú na človeku, aby dosiahol spásu, bol prijatý do spoločenstva s Bohom a v ňom zotrval. Prijatie troch sviatostí otvára možnosť, aby bol človek pri opätovnom príchode Ježiša Krista zjednotený s Pánom.

Spása vo sviatostiach je založená na prevtelení, obetnej smrti a zmŕtvychvstaní Ježiša Krista ako aj v zoslaní a pôsobení Ducha Svätého.

Viera je predpokladom, aby sviatosť rozvinula svoje účinkovanie spásy.

Sviatosť sa uskutočňuje štyrmi na seba nadväzujúcimi rozmermi:

  • Znak (signum / materiál): gestá (obrad) alebo viditeľný prvok
  • Obsah (vec / forma): prítomnosť spásy         
  • Poskytovateľ sviatosti (poverený nositeľ úradu)
  • Viera (príjemca), aby sa sviatosť prijala k spáse

V Svätom Písme  sa okrem iného píše: „Lebo sú traja, ktorí o tom svedčia: Duch a voda a krv; a tí traja jedno sú“ (1. Ján 5, 7.8) Podľa tohto poradia pozná novoapoštolská cirkev 3 sviatosti, ktoré ustanovil Ježiš: