Novoapoštolská cirkev v Slovenskej republike

Svätá večera

Svätá večera je sviatok radosti a vďaky. Je to pamätná večera, pri ktorej sa spomína na smrť Ježiša Krista ako na jedinečnú a po všetky veky platnú udalosť.

Je to aj večera priznania sa – priznania sa k smrti, zmŕtvychvstaniu a opätovnému príchodu Ježiša Krista.

Svätá večera je večera spoločenstva z trojakého hľadiska – Ježiš Kristus s apoštolmi, s veriacimi a  náboženskou obcou pri bohoslužbe. Svätá večera  zachováva duši život večný a dáva jej istotu, aby zotrvala v živom spoločenstve s vykupiteľom Ježišom Kristom ( Ján 6, 51-58) „Telo a krv“ Ježiša sú dnes podávané vo forme hostie ako chlieb a víno.

Chlieb a víno svätením ( konsekráciou) a slovami ustanovenia svoju podstatu nemení. Ale tu vystupuje podstata tela a krvi Ježiša (konsubstanciácia).        

Počas Svätej večere zodpovedá chlieb a víno ľudskej povahe a telo a krv božskej povahe Krista.

Chlieb a víno nie sú metaforou alebo symbolom pre telo a krv; ale telo a krv Krista sú naozaj prítomné (reálna prítomnosť).

V Svätej večeri je prítomná aj obeť Ježiša Krista.

Ak veriaci človek  s pôžitkom prijíma podstatu Ježiša, obdrží novú silu, aby prekonal všetko, čo by mohlo zabrániť duši dôjsť k spaseniu. (porov. Zjavenie 12,11).