Novoapoštolská cirkev v Slovenskej republike

Sväté zapečatenie

Sviatosť  Sväté zapečatenie vytvára sprostredkovanie darov Ducha Svätého veriacim – Duch Boha trvalo prebýva v človeku, Boh sám daruje účasť na jeho bytí.

V zapečatení je Bohom zavŕšený krst vodou na znovuzrodení z vody a Ducha.

Zapečatením sa zavŕši Bohom v krste započaté znovuzrodenie.

Veriaci je Božím dieťaťom a dedič budúcej spásy; je povolaný, aby patril k neveste Pána a k prvotine v nadchádzajúcej ríši Krista.

Krstom zdôvodnený prvý vzťah blízkosti človeka k Bohu dostáva Svätým zapečatením novú kvalitu.

Podľa svedectva v Svätom Písme je Sväté zapečatenie viazané na apoštolský úrad a deťom i dospelým je sprostredkované apoštolom cez kladenie rúk na hlavu a modlitbu.

Sviatosti môže prijať každý človek nezávisle od veku, pôvodu a pohlavia.