Novoapoštolská cirkev v Slovenskej republike

Svätý krst vodou

Sviatosť Svätý krst vodou je prvým a základným  prostriedkom milosti trojjediného Boha na ľuďoch, ktorí v neho veria. Krstom obdrží krstenec podiel  na obetnej smrti  Ježiša Krista za ľudí.

Dedičný hriech je zmytý, krstenec dôjde k prvému blízkemu vzťahu k Bohu  - stane sa kresťanom. Tým je včlenený do cirkvi, teda do spoločenstva tých, ktorí veria v Ježiša Krista a vyznávajú ho ako svojho Pána. Chváli ho,  odmieta hriechy a svoj život vedie v nasledovaní Krista.

Krst vodou je prvým krokom k obnove človeka v Duchu Svätom.  Ním  Boh otvára pokrstenému cestu  k spáse v Kristu a nakoniec aj k zavŕšeniu spásy. Svätý krst vodou a Sväté zapečatenie  spoločne tvoria znovuzrodenie  z vody a  Ducha

Aj deti môžu prijať sviatosť Svätého  krstu. V tomto prípade sa rodičia  priznávajú k svojej viere v Ježiša Krista a sľubujú, že dieťa budú vychovávať podľa evanjelia.

Svätý krst vodou v cirkvi ako celku je aj v iných cirkvách obradom, to znamená, že krst vykonaný v mene trojjediného Boha a vodou je právoplatný.