Novoapoštolská cirkev v Slovenskej republike

Vyznanie viery

Zhrnutie novoapoštolskej viery sa nachádza v 10 článkoch viery, ktoré obsahujú vieru v Boha, jeho Syna, Ducha Svätého, v účinkovanie apoštolov v dnešnej dobe, v nevyhnutnosť sviatostí , opätovný príchod Ježiša Krista ako aj vzťah novoapoštolských kresťanov k vrchnosti.

Desať článkov viery  novoapoštolského  vyznania  znejú:

 • Prvý článok viery:
  Verím v Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme .
 • Druhý článok viery:
  Verím v Ježiša Krista, jednorodeného Syna Božieho, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný , umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca všemohúceho, odtiaľ opäť príde.
 • Tretí článok viery:
  Verím v Ducha Svätého, v jedinú, svätú, všeobecnú a apoštolskú cirkev, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie mŕtvych a v život večný.
 • Štvrtý článok viery:
  Verím, že Pán Ježiš riadi svoju cirkev a zoslal svojich apoštolov s poverením, a do svojho opätovného príchodu ich ešte  zošle, aby učili, v jeho mene odpúšťali hriechy a krstili vodou a Duchom Svätým.
 • Piaty článok viery:
  Verím, že tí, ktorí sú Bohom vyvolení pre úrad, sú doň dosadení len apoštolmi a z apoštolského úradu pre ich službu vyplýva plná moc, požehnanie a posvätenie.
 • Šiesty článok viery:
  Verím, že Svätý krst vodou je prvým krokom k obnoveniu človeka v Duchu Svätom a že tým je pokrstený prijatý do spoločenstva tých, ktorí veria v Ježiša Krista a vyznávajú ho ako svojho Pána.
 • Siedmy článok viery:
  Verím, že Svätá večera je ustanovená na pamiatku raz prinesenej a večne platnej obete Ježiša Krista, na jeho utrpenie a smrť. Dôstojné slávenie Svätej večere nám zaručuje živé spoločenstvo s Ježišom Kristom, naším Pánom. Slávi sa nekvaseným chlebom a vínom. Oboje je posvätené a udelené cez apoštola splnomocneným nositeľom úradu.
 • Ôsmy článok viery:
  Verím, že tí, ktorí  boli pokrstení vodou, prijali dar Ducha Svätého, aby dosiahli spoločenstvo Božích detí a predpoklady patriť do spoločenstva prvotín.
 • Deviaty článok viery:
  Verím, že Pán Ježiš opäť príde tak, ako vystúpil do neba a vezme so sebou všetkých prvých z mŕtvych i živých, ktorí verili v jeho príchod a pripravovali sa naň. Po svadbe v nebi s nimi sa vráti na zem, aby zriadil svoju ríšu pokoja a oni  s ním budú vládnuť ako kráľovské kňazstvo. Po skončení ríše pokoja nastane posledný súd. Potom Boh utvorí nové nebo a novú zem a bude tam bývať so svojím ľudom.
 • Desiaty článok viery:
  Verím,  že som zaviazaný k poslušnosti voči svetskej vrchnosti a nestaviam sa proti Božím zákonom.

 

anxietytreatmethods.com/ativan